Πρόγραμμα ασφάλισης για Μοτοποδήλατα/Μοτοσυκλέτες

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
 • Αστική Ευθύνη κλέπτου
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Οδική Βοήθεια
 • Οδική-Ταξιδιωτική Βοήθεια

Προϋπόθεση για την ασφάλιση ΜΟΤΟ, είναι η από 30 έως 45 ετών ηλικία του ασφαλισμένου οδηγού και προϋπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε ισχύ, στην εταιρία.

Πρόγραμμα ασφάλισης για Γεωργικά Μηχανήματα & Μηχανήματα Έργου

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
 • Αστική Ευθύνη κλέπτου
 • Φροντίδα Ατυχήματος 
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)